Algemene voorwaarden Memoreren  

Versie 2020 

Dit zijn onze algemene voorwaarden.  
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via contact@memoreren.nl 

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. 

Artikel 01 Definities 
Artikel 02 Toepasselijkheid 
Artikel 03 Platform 
Artikel 04 Aanbiedingen 
Artikel 05 De overeenkomst en beëindiging  
Artikel 06 Herroepingsrecht 
Artikel 07 Tarieven 
Artikel 08 Betaling en incassokosten 
Artikel 09 Conformiteit en garanties 
Artikel 10 Misbruik van de website 
Artikel 11 Levering 
Artikel 12 Wijzigen opdracht en meerwerk 
Artikel 13 Uitvoering opdracht en diensten 
Artikel 14 Klachtenregeling 
Artikel 15 Intellectueel eigendom 
Artikel 16 Aansprakelijkheid 
Artikel 17 Overmacht 
Artikel 18 Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht 

Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van Memoreren. 
 2. Memoreren: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de handelsnaam Memoreren welke deel uitmaakt van Demath BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77939344 en gevestigd te (8111 NG) Heeten aan de Bolmansdijk OZ 1.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Memoreren. 
 4. Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Memoreren.
 5. Klant: de ondernemer of consument die een samenwerking aangaat met Memoreren of degene die een dienst afneemt. 
 6. Bezoeker: een ieder die op welke wijze dan ook gebruikmaakt van de website van Memoreren zonder een dienst af te nemen.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Memoreren georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Memoreren gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
 9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 
 11. Dag: kalenderdag.
 12. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Memoreren en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Memoreren en de klant. 
 2. Voordat de overeenkomst -op afstand- wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld door middel van een klikbare link. De klant kan hierdoor op een eenvoudige manier de algemene voorwaarden inzien en opslaan op een duurzame gegevensdrager.  
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.  
 4. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Memoreren.  

Artikel 3. Platform 

 1. Memoreren zal ervoor zorgen dat het platform 24/7 toegankelijk is en gebruikt kan worden door klanten en bezoekers van Memoreren.  
 2. Memoreren kan het platform (gedeeltelijk) buiten werking stellen wegens onderhoud, hierbij probeert Memoreren te allen tijde het onderhoud in te plannen op momenten dat het platform het minst gebruikt wordt.  
 3. Memoreren houdt het recht voor om het platform en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het platform te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen. 
 4. Memoreren kan geen garantie bieden in verband met foutloze software, wel heeft Memoreren een inspanningsverplichting om het platform zo goed als foutloos aan te leveren en toegankelijk te houden. Mocht er toch een fout of een storing in het platform zitten dan verzoeken wij u om ons hiervan gelijk op de hoogte te stellen. Memoreren zal vervolgens haar best doen de storing zo snel mogelijk op te (laten) lossen. 
 5. Memoreren is gerechtigd om de werkzaamheden (deels) te laten verrichten door derden.  

Artikel 4. Aanbiedingen 

 1. Alle door Memoreren gemaakte aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant kiest er zelf voor om een product en/of dienst af te nemen van Memoreren.  
 2. Een aanbod geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.  
 3. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken indien er akkoord gegaan wordt met een aanbieding. Memoreren mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens juist zijn.  
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.  
 5. Alle afbeeldingen die getoond worden op onder andere de website van Memoreren zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Memoreren niet. 

Artikel 5. De overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de aanbieding, betaling van het bedrag, ondertekening van de overeenkomst of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden.  
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Memoreren onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Memoreren passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Memoreren daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. Memoreren kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Memoreren op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. Indien Memoreren zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De klant geeft bij de bestelling akkoord op een jaarlijkse automatische incasso. De klant kan één (1) maand voordat de incasso wordt verstuurd schriftelijk opzeggen waarna de gedenkpagina offline wordt gehaald en de overeenkomst wordt beëindigd. Indien de klant niet (tijdig) opzegt zal de overeenkomst steeds verlengd worden voor de duur van 1 jaar.

Artikel 6. Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van producten en/of diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling van het product door of namens de klant of bij een dienst vanaf het moment dat de opdracht bevestigd is door Memoreren. 
 2. Mocht een klant, gebruik willen maken van het herroepingsrecht dan is Memoreren gerechtigd om de kosten die tot dan gemaakt zijn in rekening te brengen. 

 Artikel 7. Tarieven 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij schriftelijk anders aangegeven.  
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Memoreren niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.  
 4. Memoreren kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.  

Artikel 8. Betaling en incassokosten.  

 1. De klant kan de factuur enkel via Ideal of automatische incasso betalen.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Memoreren te melden. 
 3. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering en aanmaning van rechtswege in verzuim en is Memoreren gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 4. Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Memoreren. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen: 
 5. 15% over de eerste € 2.500; 
 6. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000; 
 7. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000; 
 8. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000; 
 9. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen. 
 10. De volledige vordering van Memoreren op klant is onmiddellijk opeisbaar als: 
 11. Klant failliet is verklaard, in surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering komt.  
 12. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt; 
 13. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of komt te overlijden. 

Artikel 9. Conformiteit en garantie 

 1. Memoreren staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.  
 2. De klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. 

Artikel 10. Misbruik van de website 

 1. Voor een ieder zijn veiligheid worden bepaalde persoonsgegevens op de website afgeschermd.  
 2. Indien sprake is van illegale- of indrukmakende advertenties of beledigingen op de gedenkpagina dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij Memoreren te melden. Hierdoor kan Memoreren ervoor zorgen dat een ieder respectvol wordt behandeld.
 3. Indien Memoreren klachten en/of aanwijzingen krijgt of zelf vermoedens heeft dat een bepaalde gebruiker of leverancier niet in overeenstemming met de wet of met deze algemene voorwaarden handelt dan is Memoreren gerechtigd om: 
 4. Het gebruik van Memoreren te beperken; 
 5. De gebruiker en/of de leverancier tijdelijk te blokkeren; 
 6. (alle) advertenties van de gebruiker -al dan niet tijdelijk- te verwijderen; 
 7. De desbetreffende gebruiker te verwijderen. 
 8. Indien een gebruiker dusdanig de wet overtreedt of wanneer sprake is van oplichting dan kan Memoreren overgaan tot aangifte bij de desbetreffende instanties.  

Artikel 11. Levering 

 1. Memoreren zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten.  
 2. Memoreren zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen. 

Artikel 12. Wijziging opdracht en meerwerk 

 1. De klant kan binnen 7 dagen na aanvaarding van de opdracht een wijziging of aanpassing doorgeven. Hiervoor dient de klant een bewijs van identiteit mee te sturen zodat duidelijk is dat de klant daadwerkelijk de wijziging aanvraagt.  Deze wijzigingen worden binnen deze termijn kosteloos verwerkt.  
 2. Wijzigingen na de termijn in lid 1 kan tegen een meerprijs geschieden.
 3. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen. 
 4. Memoreren kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. Memoreren zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn. 
 5. Memoreren mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden. 

Artikel 13. Uitvoering opdracht en diensten

 1. Memoreren zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 2. Klant zorgt dat hij tijdig alle informatie en/of materialen aan Memoreren verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Memoreren om de opdracht uit te voeren. 
 3. Als klant de noodzakelijke informatie en/of materialen niet tijdig verstrekt, mag Memoreren de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Memoreren is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Memoreren is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 4. Via een gedenkpagina van Memoreren kunnen diverse foto’s en berichten geplaatst worden. De kenmerken van een gedenkpagina staan vermeldt op de website van Memoreren.
 5. Memoreren is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor (de inhoud van) de gedenkpagina en informatie en/of materialen zoals foto’s die op zo’n pagina geplaatst zijn. Gebruikers en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en aan het voldoen aan de AVG van de inhoud die zij op de pagina plaatsen. Mocht een bezoeker vinden dat er een inbreuk is gemaakt dan dient dit schriftelijk medegedeeld te worden aan Memoreren.
 6. Mocht een familielid niet willen dat een pagina online wordt gezet en/of online blijft staan dan dient dit familielid dit te overleggen met de klant. Memoreren heeft immers de opdracht gekregen van de klant om een gedenkenpagina online te zetten. Enkel met zwaarwegende belangen kan een derde een verzoek indienen bij Memoreren om de pagina offline te halen. De derde zal hier vervolgens een schriftelijke reactie op ontvangen. Memoren kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het online zetten van een gedenkenpagina in opdracht van een klant.

Artikel 14. Klachtenregeling 

 1. Memoreren beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Memoreren.  
 3. Bij Memoreren ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Memoreren binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. De klant dient Memoreren in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.  
   

Artikel 15. Intellectueel eigendom 

 1. Memoreren behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties, gedichten en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. 
 2. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan zoals de foto’s gedichten en inspiratie pagina’s van Memoreren te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Memoreren. Eventuele foto’s en gedichten van Memoreren mogen enkel gebruikt worden op een gedenkenpagina van een klant.
 3. Alles dat Memoreren levert, blijft eigendom van Memoreren totdat de klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen. 
 4. Als Memoreren zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Memoreren om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Memoreren deze terug kan nemen. 

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

 1. Memoreren is alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Memoreren. 
 2. Memoreren is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, voor nevenschade of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem. Tevens is Memoreren niet aansprakelijk indien er een hack van de website plaatsvindt.
 3. Memoreren is tevens niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor (de inhoud van) de gedenkpagina en informatie en/of materialen zoals foto’s die op zo’n pagina geplaatst zijn. Gebruikers en bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de inhoud die zij op de pagina plaatsen. Mocht een bezoeker vinden dat er een inbreuk is gemaakt dan dient dit schriftelijk medegedeeld te worden aan Memoreren zodat de foto verwijdert kan worden. Memoreren aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de geplaatste foto’s.
 4. Indien Memoreren aansprakelijk is gesteld en hij deze aansprakelijkheid erkend heeft dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:

A. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Memoreren minus de eigen risico. 
B. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag. 

Artikel 17. Overmacht 

 1. Memoreren hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als zij wordt gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld.  
 2. Onder overmacht wordt verstaan -naast wat hieronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen- alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waar Memoreren geen invloed op kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.  

Artikel 18. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht 

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 
 2. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen, bestellingen en offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.